Værd at vide / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Nørre Djurs Rideklub

§ 1. Klubbens navn er Nørre Djurs Rideklub - NDRK, og er stiftet den 24. november 1996.

Klubben har hjemsted i Norddjurs Kommune, og klubbens adresse er: NDRK, Grenaavej 60, Veggerslev, 8500 Grenaa.

§ 2. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære medlemmerne i hestens brug og pleje.

§ 3. Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftbestemmelser.

§ 4. I rideklubben kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de fylder 18 år, se dog § 8.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Medlemskabet er gældende fra den dag, klubben har modtaget medlemskontingent til klubben.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

§ 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6 a. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6 b. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.

§ 6 c. I det af § 6 b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§ 7. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Kontingentet opkræves forud en gang årligt og er forfalden til betaling 1. november.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 mdr. efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance og kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være amatører og fyldt 18 år.

Bestyrelsen og 2 suppleanter vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt en juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges.

Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleant, første gang efter lodtrækning.

Ønsker formanden eller en anden at udtræde af bestyrelsen, indtræder en af suppleanterne i stedet. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

§ 9. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Meddelelser fra formanden

3. Rapport fra udvalgene

4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 a. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må

mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 10. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde

Formanden, næstformanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning som følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af § 11.

Der må ikke meddeles eneprokura.

§ 11. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlemmer i mindst 3 måneder.

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af medlemskontingent og øvrige kontingenter

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens ejendom m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 13. Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 14. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af to på den ordinære generalforsamling, for et år ad gangen, valgte revisorer.

§ 15. Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter i Nørre Djurs Kommune.

(Underskrevet i november 1996 af fem bestyrelsesmedlemmer.)

(Ændret i par. 7 og 11 på generalforsamlingen i 2001)

(Ændret i par. 11 på generalforsamlingen i 2005)

Nørre Djurs Rideklub | Grenaavej 60, 8500 Grenaa